Voetbalvereniging Wagenborger Boys 

 

Aanvang 20.00 uur

  1. Opening door de voorzitter
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Nazorg notulen ALV vrijdag 16 november 2018
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Jaarverslag van de jeugdcommissie
  6. Financieel jaarverslag, kascommissie en begroting 2019-2020
  7. Clubgebouw en sportpark
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Direct na de vergadering is de trekking van de onlangs gehouden dorpsverloting.

Nadien is er gelegenheid een hapje en drankje te nuttigen aan de bar.