Skip Navigation LinksHome > Bestuur > Van de bestuurstafel

25-11-2013 - Contributie en uitschrijven

Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering is bij het agendapunt ‘financiën' het onderwerp contributieverhoging behandeld. Afgesproken is dat de contributie per 1 januari 2014 zal worden verhoogd.

De contributie bedraagt per 1 januari 2014 voor:

Junioren € 7,50 per maand
Senioren (studerend) € 10,00 per maand
Senioren € 12,50 per maand

Het bestuur verzoekt een ieder die via een automatische overboeking aan zijn of haar verplichtingen voldoet het bedrag per 1 januari 2014 aan te passen aan de nieuwe tarieven. Leden die hun contributie nog niet maandelijks door middel van een automatische overboeking voldoen, vragen wij uitdrukkelijk om hiertoe per 1 januari 2014 over te gaan. Overboeken kan naar: NL81 RABO 0366 9638 56 tnv. v.v. Wagenborger Boys.

Daarnaast is besloten dat wanneer je het lidmaatschap wil beëindigen, je vanaf heden daarvoor het uitschrijvingsformulier dient te gebruiken. Dit formulier is te downloaden vanaf de website onder het kopje ‘De club'. Na invullen en ondertekening dient het formulier, samen met een verklaring van de penningmeester dat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, ingeleverd te worden bij de secretaris.

Het uitschrijvingsformulier is uitsluitend bestemd voor leden die hun lidmaatschap willen beëindigen. Voor overschrijving naar een andere vereniging dient een overschrijvingsformulier van de KNVB bij de secretaris te worden overhandigd. De nieuwe vereniging dient dit formulier aan te leveren.

Voor vragen en/of opmerkingen kan uiteraard contact worden opgenomen met het bestuur.

Wagenborgen, 19 november 2013
Bestuur v.v. Wagenborger Boys

26-09-2013 - Betalingen in de kantine

Tijdens de laatste bestuursvergadering is een agendapunt behandeld, welke onder meer door de kantinevrijwilligers is aangedragen, aangaande het opschrijven van bestellingen in de kantine. Helaas moeten we constateren dat dit niet functioneert. Niet alleen ontstaat er tenminste onduidelijkheid over de betaalstatus, ook vinden de vrijwilligers het terecht onplezierig de betreffende personen hierop aan te moeten spreken.

Daarnaast is het zo dat hierdoor diverse zaken niet betaald worden, waardoor de financiën van de kantine niet in evenwicht zijn. Tot slot is het op trainingsavonden onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor de kantine, hetgeen voornoemde gevolgen ook niet ten goede komt.

 1. Het bestuur heeft derhalve de volgende zaken besloten:
  Op dinsdagavond is de kantine per direct gesloten!
 2. Op donderdagavonden is de kantine geopend waarbij de heren Arjan Levinga, Erwin Smit, Martijn Meijer en Sjirk de Jong bij toerbeurt kantinedienst draaien!
 3. Opschrijven van bestelling kan alleen nog op een persoonlijke bon welke bij vertrek uit de kantine direct afgerekend dient te worden!
 4. Wanneer de persoonlijke bon is afgerekend, dan krijgt men deze als betalingsbewijs mee. Bonnen welke derhalve in de kas zitten zijn dus niet voldaan!
 5. Wanneer er bonnen in de kas achterblijven zullen deze worden overgedragen aan het bestuur welke de betreffende persoon hier bij de eerste gelegenheid op zal aanspreken. De betreffende persoon kan in een voorkomend geval pas weer een nieuwe bon laten opmaken als de vorige is voldaan!
 6. Het ‘bijschrijven' op een eerdere bon is uitdrukkelijk niet toegestaan!

Het bestuur betreurt het ten zeerste dat zij tot voornoemde maatregelen moet overgaan, doch zij zien geen andere oplossing om voor de vereniging maar zeker ook haar vrijwilligers een bevredigende situatie te houden.

Wagenborgen, 26 september 2013

Bestuur v.v. Wagenborger Boys 

12-04-2012 - Mededelingen Oud Papier

Geachte leden,

Ondanks alle verwoede pogingen blijkt het voor de oud papier commissie steeds lastiger om de maandelijkse ronde door het dorp tot een goed einde te brengen.

Steeds vaker worden we geconfronteerd met leden die, zonder enig bericht, niet op komen dagen als er gelopen moet worden. De regel is dat ieder (mannelijk) senioren lid maximaal twee keer per seizoen loopt, mocht je onverhoopt verhinderd zijn dan zorg je zelf voor vervanging! De complete lijst is te vinden op www.vvwagenborgerboys.nl 

Het financiële belang voor de vereniging mag bekend worden geacht, maar ik benadruk nogmaals dat wij als vereniging zwaar benadeeld zullen worden als deze inkomstenbron weg zou vallen en dat het huidige (zeer lage) contributiebedrag dan niet gehandhaafd kan worden.

Om de goeden niet onder de kwaden te laten lijden hebben we als bestuur zijnde besloten dat diegene die verzaakt om te verschijnen danwel geen vervanging heeft geregeld uitgesloten wordt voor de eerstvolgende twee wedstrijden.

Met vriendelijke groet,

Gunnar Doornbos
Penningmeester v.v. Wagenborger Boys

16-01-2011 - Wedstrijdformulieren

Er gaan na de winterstop het een en ander veranderen ten aanzien van het beleid met de wedstrijdformulieren. Nu is het zo dat de wedstrijdsecretaris ze op vrijdagavond of zaterdagochtend in de bestuurskamer legt en ze zaterdags weer ophaalt en op de post doet.

Dit willen we graag veranderen.

Het volgende wil het bestuur afspreken voor de elftallen die hun wedstrijden in Wagenborgen spelen:

 • In de bestuurskamer komen de wedstrijdformulieren te liggen.
 • Op donderdag stuurt de wedstrijdsecretaris een mail naar alle leiders met de wedstrijdnummers etc.
 • De leider is zelf verantwoordelijk voor het invullen van het wedstrijdformulier.
 • Na afloop van de wedstrijd graag controleren of alles is ingevuld
 • Het wedstrijdformulier moet dan voor zondagavond 20.00 uur bij de Wedstrijdsecretaris in de brievenbus gedaan worden. (de Hoogte 41, Wagenborgen).
 • De wedstrijdformulieren voor de f- en e-pupillen graag bij Dhr. Smit in de brievenbus deponeren (Kwelders16, Wagenborgen)

Bij vragen graag contact opnemen met de wedstrijdsecretaris: Kirsten Levinga

Kirsten_knapper@hotmail.com of 0596541255